REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

ZUMZUM.PL

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://zumzum.pl (dalej jako: "Zumzum.pl", "Serwis Internetowy" lub "Serwis").

Zumzum.pl to portal o charakterze ogłoszeniowym. Serwis Internetowy umożliwia korzystającym z niego usługobiorcom między innymi dodawanie, edytowanie i promowanie oraz przeglądanie i wyszukiwanie ogłoszeń z kategorii motoryzacji.

Ogłoszenia w Serwisie Internetowym mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. Celem zawarcia umowy w przedmiocie danego ogłoszenia niezbędny jest każdorazowo kontakt z ogłoszeniodawcą poza Serwisem Internetowym i ustalenie szczegółów przez zainteresowane strony. Właściciel Serwisu Internetowego nie jest autorem ogłoszeń zamieszczanych w Serwisie Internetowym przez jego usługobiorców i nie jest stroną zawieranych przez nich umów.

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji przez usługobiorcę o korzystaniu z Zumzum.pl, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem

Zespół Zumzum.pl


SPIS TREŚCI:

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
 2. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z ZUMZUM.PL
 3. USŁUGI ELEKTRONICZNE W ZUMZUM.PL
 4. WARUNKI KORZYSTANIA Z KONTA USŁUGOBIORCY
 5. WARUNKI KORZYSTANIA Z TABLICY OGŁOSZEŃ
 6. OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 7. WARUNKI KORZYSTANIA Z POZOSTAŁYCH USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 8. PROCEDURA ZGŁASZANIA I REAGOWANIA NA NARUSZENIA
 9. KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ
 10. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
 11. USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 12. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
 13. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
 14. PRZERWY I AWARIE TECHNICZNE
 15. PRAWA AUTORSKIE DO ZUMZUM.PL ORAZ TREŚCI USŁUGOBIORCÓW
 16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Właścicielem Zumzum.pl jest ZUMZUM.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Wał Miedzeszyński 115, 04-987 Warszawa, adres poczty elektronicznej: biuro@zumzum.pl (dalej jako: "Usługodawca").
 2. Niniejszy Regulamin jest skierowany i tym samym wiąże wszystkich Usługobiorców korzystających z Serwisu Internetowego, z wyłączeniem Ogłoszeniodawców Biznesowych. Warunki współpracy i korzystania z usług Zumzum.pl przez Ogłoszeniodawców Biznesowych są przedmiotem odrębnego regulaminu udostępnianego przez Usługodawcę. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do Ogłoszeniodawców Biznesowych wyłącznie w zakresie nieuregulowanym odmiennie w regulaminie współpracy.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów lub Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo przysługuje tym przepisom.
 4. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie i rozpoczynające się wielką literą mają następujące znaczenia:
  1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  2. CENNIK – cennik odpłatnych Usług Elektronicznych, w tym promocji Ogłoszeń, znajdujący się na stronie Serwisu Internetowego (https://www.zumzum.pl/cennik/).
  3. FORMULARZ KONTAKTOWY – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający Usługobiorcy nawiązanie kontaktu z Usługodawcą.
  4. DODAJ OGŁOSZENIE – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym, który umożliwia Usługobiorcy zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie.
  5. KONSUMENT – osoba fizyczna, dla której korzystanie z Zumzum.pl i jego Usług Elektronicznych nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  6. KONTO USŁUGOBIORCY, KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie teleinformatycznym Zumzum.pl, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę, informacje o zamieszczonych Ogłoszeniach oraz o innych działaniach w Serwisie Internetowym. Konto umożliwia także korzystanie z innych Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie – w przypadku których został wskazanych wymóg posiadania Konta.
  7. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.).
  8. OGŁOSZENIE – wszelkiego rodzaju ogłoszenia, niezależnie od ich nazwy, w tym przede wszystkim ogłoszenia w przedmiocie motoryzacji, zamieszczone i opublikowane w odpowiedniej kategorii na Tablicy Ogłoszeń. Ogłoszenia w Serwisie Internetowym mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.
  9. OGŁOSZENIODAWCA – Usługobiorca dodający lub zainteresowany dodaniem Ogłoszenia na Tablicy Ogłoszeń, tj. podmiot trzeci w stosunku do Usługodawcy Serwisu.
  10. OGŁOSZENIODAWCA BIZNESOWY – Ogłoszeniodawca, dla którego dodanie Ogłoszenia w Serwisie Internetowym związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. niebędący w tym wypadku Konsumentem). Warunki korzystania z usług Zumzum.pl w roli Ogłoszeniodawcy Biznesowego są przedmiotem odrębnego regulaminu udostępnianego przez Usługodawcę Serwisu każdemu podmiotowi zainteresowanemu nawiązaniem współpracy.
  11. PRAWO AUTORSKIE – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2509 z późn. zm.).
  12. PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA – osoba fizyczna, dla której korzystanie z Zumzum.pl i jego Usług Elektronicznych jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z okoliczności wynika, że nie posiada to dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  13. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
  14. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, ZUMZUM.PL – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym https://zumzum.pl.
  15. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
  16. USŁUGOBIORCA – każdy, kto korzysta albo zamierza korzystać z Usług Elektronicznych dostępnych w Zumzum.pl, to jest (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
  17. USŁUGODAWCA – jest ZUMZUM.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Wał Miedzeszyński 115, 04-987 Warszawa………. Spółka w organizacji dane do wstawienia, adres poczty elektronicznej: biuro@zumzum.pl.
  18. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).
  19. TABLICA OGŁOSZEŃ – wydzielona w Serwisie Internetowym przestrzeń, w ramach której zamieszczane i plasowane są Ogłoszenia, uporządkowane według odpowiednich kategorii tematycznych, lokalizacji lub innych kryteriów dostępnych w Serwisie, umożliwiających Usługobiorcom szybsze odnalezienie interesujących ich Ogłoszeń.
  20. WYSZUKIWARKA – Usługa Elektroniczna, dostępna dla wszystkich Usługobiorców wyszukiwarka znajdująca się na stronie Serwisu Internetowego umożliwiająca wyszukiwanie Ogłoszeń zamieszczonych na Tablicy Ogłoszeń.

2. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z ZUMZUM.PL

 1. Serwis Internetowy powstał, aby ułatwić Usługobiorcom zamieszczanie, przeglądanie i wyszukiwanie Ogłoszeń dotyczących motoryzacji, zgodnie z odpowiednimi kategoriami dostępnymi na Tablicy Ogłoszeń w Zumzum.pl.

 2. Ogłoszenia w Serwisie Internetowym mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Celem zawarcia umowy dotyczącej przedmiotu Ogłoszenia niezbędny jest każdorazowo kontakt z Ogłoszeniodawcą poza Serwisem Internetowym i ustalenie szczegółów przez zainteresowane strony. Usługodawca nie jest autorem Ogłoszeń zamieszczanych w Serwisie Internetowym przez jego Usługobiorców. Usługobiorcy są samodzielnymi podmiotami trzecimi w stosunku do Usługodawcy. Usługodawca nie jest stroną zawieranych między Usługobiorcami umów ani też nie pośredniczy w ich zawieraniu.

 3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego zgodnie z jego tematyką i przeznaczeniem, niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Usługobiorcy zabrania się przesyłania niezamówionych informacji handlowych (spam) za pośrednictwem Serwisu Internetowego. Usługobiorcy zabrania się podejmowania działań zakłócających prawidłowe działanie Zumzum.pl.

 4. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie transmitowane, przechowywane, udostępniane, rozpowszechniane i publikowane przez siebie w ramach Serwisu treści i dane.

 5. Usługobiorca, umieszczając lub przesyłając jakiekolwiek treści i dane w ramach Serwisu, obowiązany jest posiadać wszelkie wymagane prawa i zezwolenia do umieszczania takich treści i danych na stronach Serwisu, w szczególności prawa autorskie lub wymagane licencje, zezwolenia i zgody na ich wykorzystywanie, rozpowszechnianie, udostępnianie, publikację itd., zwłaszcza prawo publikowania i rozpowszechniania w sieci Internet, systemie on-line oraz prawo do wykorzystania i rozpowszechniania wizerunku bądź danych osobowych w przypadku treści, które obejmują wizerunek lub dane osobowe osób trzecich.

 6. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.), zgodnie z którym nie ponosi odpowiedzialności za bezprawność danych Usługobiorcy przechowywanych w Zumzum.pl, jeśli nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

 7. Dla prawidłowego korzystania z Serwisu Internetowego niezbędne jest spełnienie następujących wymogów technicznych przez Usługobiorcę: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu o przepustowości min. 8 Mbps; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge; oraz (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

 8. Usługodawca dokłada należytych starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego było dla Usługobiorców bezpieczne. Korzystanie z Serwisu Internetowego wiąże się jednak ze standardowymi zagrożeniami występującymi w sieci Internet. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z Usług Elektronicznych, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód lub uzyskania nieuprawnionego dostępu do danych Usługobiorcy. Dlatego w celu uniknięcia zagrożeń z tym związanych, Usługodawca zaleca, aby Usługobiorca zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje, podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje.

 9. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Serwisu Internetowego, w tym dokonywanie płatności za usługi dodatkowe (np. promocję Ogłoszeń), jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez Usługobiorcę korzystającego z Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (np. obowiązki umowne oraz ustawowe Usługodawcy).

3. USŁUGI ELEKTRONICZNE W ZUMZUM.PL

 1. Korzystać z Zumzum.pl na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.

 2. Podstawowymi Usługami Elektronicznymi w Zumzum.pl jest Konto Usługobiorcy oraz Tablica Ogłoszeń. Utworzenie Konta umożliwia Usługobiorcy korzystanie z pozostałych funkcjonalności i zasobów Serwisu Internetowego, w szczególności zamieszczanie, edytowanie i promowanie swoich Ogłoszeń na Tablicy Ogłoszeń.

 3. Przeglądanie i korzystanie z Zumzum.pl możliwe jest bezpłatnie, z zastrzeżeniem Usług Elektronicznych w zakresie wystawiania i promowania Ogłoszeń na Tablicy Ogłoszeń. Warunki płatności mające zastosowanie do odpłatnych Usług Elektronicznych wskazane zostały w pkt. 6 Regulaminu.

 4. Usługobiorca może korzystać w Zumzum.pl w szczególności z następujących Usług Elektronicznych:

  1. Usługobiorca nieposiadający Konta może:
   • Przeglądać ogólnodostępne podstrony i zakładki informacyjne Serwisu.
   • Wyszukiwać Ogłoszenia przy pomocy Wyszukiwarki.
   • Przeglądać Ogłoszenia na Tablicy Ogłoszeń.
   • Przesłać zapytanie do Ogłoszeniodawcy za pomocą Usługi Elektronicznej Wyślij Zapytanie.
   • Nawiązać kontakt z Usługodawcą za pomocą Formularza Kontaktowego.
  2. Usługobiorca, który posiada Konto, może (w uzupełnieniu do powyższego):
   • Prowadzić Konto, w tym również dodawać i edytować publiczne dane Konta widoczne dla pozostałych Usługobiorców Serwisu.
   • Dodawać, edytować, wyłączyć, usunąć lub wykupić promocję (wyróżnienie) swoich Ogłoszeń na Tablicy Ogłoszeń.
 5. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie oraz na stronach Serwisu Internetowego.

 6. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący Usług Elektronicznych wskazany został w pkt. 10 Regulaminu.

4. WARUNKI KORZYSTANIA Z KONTA USŁUGOBIORCY

 1. Usługa Elektroniczna Konto Usługobiorcy świadczona jest nieodpłatnie oraz przez czas nieokreślony.
 2. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu interaktywnego formularza rejestracji dostępnego na stronie Serwisu Internetowego, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych dotyczących Usługobiorcy: adres poczty elektronicznej, oraz hasło.
 3. Ze względów bezpieczeństwa Usługobiorca powinien zapewnić, że wybrane hasło logowania do Konta jest odpowiednio złożone i nie stanowi powtórzenia hasła stosowanego przez Usługobiorcę na innych stronach i aplikacjach internetowych.
 4. Korzystanie z Konta oraz jego poszczególnych funkcjonalności może wymagać podania również innych danych przez Usługobiorcę – każdorazowo informacja o zakresie wymaganych danych podana jest na stronie Serwisu Internetowego, przed skorzystaniem z określonej funkcjonalności (np. przed zamieszczeniem Ogłoszenia).
 5. Usługobiorca obowiązany jest do bieżącej aktualizacji swoich danych podanych w ramach Konta w razie ich zmiany.
 6. Usługobiorca bez zgody Usługodawcy może posiadać tylko jedno Konto w tym samym czasie.
 7. Usługobiorca obowiązany jest do utrzymania danych dostępowych do Konta w tajemnicy przed osobami trzecimi. Usługobiorca nie jest uprawniony do udzielania dostępu do Konta innym osobom, w tym również poprzez najem lub użyczenie Konta.
 8. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@zumzum.pl. Po usunięciu Konta nie jest możliwe dalsze logowanie i korzystanie z funkcjonalności Konta, przy czym Usługobiorca będzie mógł ponownie założyć Konto w taki sam sposób, jak za pierwszym razem. W przypadku gdy Konto zostało usunięte przez Usługodawcę z przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy, w trybie i przypadkach wskazanych w niniejszym Regulaminie, ponowne utworzenie Konta przez Usługobiorcę jest możliwe za zgodą Usługodawcy po ustaniu wszystkich przyczyn będących podstawą jego usunięcia.
 9. Usunięcie Konta w jakimkolwiek trybie prowadzi do usunięcia wszelkich danych przypisanych do Konta, z zastrzeżeniem, że pozostaje to bez uszczerbku dla możliwości dalszego przechowywania danych osobowych Usługobiorcy przez Usługodawcę przez okres niezbędny dla realizacji pozostałych celów przetwarzania (innych niż prowadzenie Konta) zgodnych z polityką prywatności Zumzum.pl.
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia, a w ostateczności także usunięcia Konta z ważnych powodów, to jest na wypadek naruszania postanowień niniejszego Regulaminu przez Usługobiorcę, a w szczególności gdy: (1) działania danego Usługobiorcy naruszają bezprawnie renomę Usługodawcy lub jego Serwisu Internetowego; (2) Usługobiorca korzysta z Serwisu Internetowego i jego Usług Elektronicznych niezgodnie z ich przeznaczeniem lub tematyką wynikającymi z niniejszego Regulaminu; (3) działania Usługobiorcy stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego Usługodawcy, Serwisu Internetowego lub bezpieczeństwa innych Usługobiorców podczas korzystania przez nich z Serwisu; (4) Usługobiorca dostarcza w Serwisie treści bezprawne, wulgarne i obraźliwe, treści naruszające cudze dobra osobiste i prawa autorskie, treści promujące pośrednio bądź bezpośrednio inne aplikacje, strony internetowe, produkty i usługi konkurencyjne wobec Serwisu.
 11. Zawieszenie Konta polega na wyłączeniu możliwości logowania do Konta oraz korzystania z jakichkolwiek jego funkcjonalności i zasobów. Zawieszenie Konta może nastąpić na czas określony wskazany przez Usługodawcę lub nieokreślony – do czasu ustania przyczyny jego zawieszenia. W czasie zawieszenia Konta Usługobiorca powinien podjąć działania mające na celu usunięcie przyczyny, która była podstawą zawieszenia, a po jej usunięciu obowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Usługodawcę. Usługodawca aktywuje Konto niezwłocznie po potw potwierdzeniu ustania przyczyny jego zawieszenia.
 12. Usługodawca przed podjęciem decyzji o zawieszeniu lub usunięciu Konta w miarę możliwości wzywa Usługobiorcę do zaprzestania naruszeń, a dopiero jeżeli wezwanie okaże się bezskuteczne lub niemożliwe – Usługodawcą może podjąć określoną decyzję o zawieszeniu lub usunięciu Konta. Niezwłocznie po podjęciu decyzji Usługodawca przesyła temu Usługobiorcy wiadomość z informacją o przyczynie zawieszenia lub usunięcia Konta na przypisany do jego Konta adres e-mail. Usługodawca w pierwszej kolejności podejmuje decyzję o zawieszeniu, a następnie dopiero o usunięciu Konta, jeżeli samo zawieszenie okaże się niewystarczające lub niecelowe ze względu na rażący charakter lub uporczywość naruszeń.
 13. W przypadku gdy zawieszenie Konta trwa co najmniej 30 dni kalendarzowych i przyczyny jego zawieszenia nadal nie ustały, Usługodawca ma prawo wypowiedzieć Usługobiorcy umowę o korzystanie z Konta (usunąć Konto) z 7-dniowym terminem wypowiedzenia, przesyłając stosowne oświadczenie na adres e-mail tego Usługobiorcy.

5. WARUNKI KORZYSTANIA Z TABLICY OGŁOSZEŃ

 1. Jedną z funkcjonalności Konta w Serwisie Internetowym jest możliwość zamieszczenia Ogłoszenia, które następnie stanie się widoczne na Tablicy Ogłoszeń dla wszystkich osób odwiedzających Zumzum.pl.
 2. Zamieszczenie Ogłoszenia na Tablicy Ogłoszeń jest odpłatne na warunkach wskazanych w Cenniku oraz punkcie 6. Regulaminu, z zastrzeżeniem, że Cennik może przewidywać także bezpłatne limity Ogłoszeń – w takim wypadku opłata należna staje się dopiero po przekroczeniu ustalonych w tym zakresie limitów przez Ogłoszeniodawcę.
 3. Zamieszczenie Ogłoszenia możliwe jest poprzez skorzystanie z Usługi Elektronicznej Dodaj Ogłoszenie dostępnej na stronie Serwisu Internetowego po zalogowaniu do Konta po kliknięciu pola „Dodaj ogłoszenie” widocznego na stronie Zumzum.pl. Zamieszczenie Ogłoszenia następuje po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków – (1) wybraniu przedmiotu i kategorii Ogłoszenia, (2) wypełnieniu interaktywnego formularza dodawania Ogłoszenia danymi wskazanymi jako obowiązkowe (w szczególności danymi kontaktowymi Ogłoszeniodawcy i szczegółowym opisem Ogłoszenia) oraz (3) kliknięciu po wypełnieniu formularza pola „Dalej” – z tą chwilą Ogłoszenie zostaje opublikowane na Tablicy Ogłoszeń, z zastrzeżeniem, że jeśli Ogłoszenie podlega opłacie, to jego treść zostaje zapisana na Koncie Usługobiorcy, lecz publikacja zostaje wstrzymana do czasu uiszczenia wymaganej płatności. W razie jakichkolwiek wątpliwości Usługobiorca powinien kierować się wskazówkami i komunikatami wyświetlanymi na stronie Serwisu, w tym szczegółowym opisem poszczególnych pól formularza.
 4. Po zapisaniu Ogłoszenia na Koncie Usługobiorca może opłacić publikację swojego Ogłoszenia (w tym także usługi dodatkowe, np. promowanie Ogłoszenia) zgodnie z warunkami podanymi w pkt. 6 Regulaminu. Ogłoszenie zostaje opublikowane niezwłocznie po jego opłaceniu przez Usługobiorcę.
 5. Ogłoszenie jest widoczne na Tablicy Ogłoszeń do czasu (1) upłynięcia okresu, na jaki została opłacona publikacja Ogłoszenia zgodnie z informacją podaną podczas płatności za Ogłoszenie, (2) wcześniejszego wycofania Ogłoszenia przez Ogłoszeniodawcę lub (3) usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do Ogłoszenia przez Usługodawcę w trybie i przypadkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 6. Ogłoszeniodawca obowiązany jest do zamieszczenia zgodnych ze stanem faktycznym, jasnych, zrozumiałych, rzetelnych i niewprowadzających w błąd informacji dotyczących przedmiotu i warunków Ogłoszenia. Zamieszczenie Ogłoszenia nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub praw osób trzecich. Ogłoszenie powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar Ogłoszeniodawcy. Ogłoszenie, jego przedmiot i treść powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze w szczególności poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich.
 7. Niedozwolone jest zamieszczenie jednocześnie więcej niż jednego Ogłoszenia o tej samej treści lub dotyczącego tego samego przedmiotu co inne aktywne Ogłoszenie tego Ogłoszeniodawcy w Serwisie. Ogłoszeniodawcy zabrania się również zamieszczania duplikatów Ogłoszeń wystawianych przez inne osoby.
 8. Ogłoszeniodawca obowiązany jest do niezamieszczania w ramach Ogłoszenia (w tym także poprzez zdjęcia i/lub inne materiały wizualne) treści bezprawnych oraz treści o charakterze reklamowym, ogłoszeniowym lub informacji handlowych zachęcających do korzystania z serwisów konkurencyjnych wobec Serwisu Internetowego, w tym także adresów stron internetowych, nazw oraz logo takich stron.
 9. Ogłoszeniodawca obowiązany jest do zamieszczenia Ogłoszenia o treści odpowiadającej tematyce Serwisu Internetowego oraz w odpowiedniej kategorii dla danego rodzaju Ogłoszeń. Zabronione jest wystawianie przez Ogłoszeniodawcę Ogłoszeń dotyczących sprzedaży dóbr i usług niezwiązanych z tematyką Serwisu oraz kategoriami Ogłoszeń widocznymi na Tablicy Ogłoszeń, a w szczególności zabronione jest wystawianie Ogłoszeń, które nie dotyczą motoryzacji.
 10. Ogłoszeniodawca obowiązany jest do formułowania treści Ogłoszenia w sposób niebudzący wątpliwości i zrozumiały dla pozostałych Usługobiorców.
 11. Ogłoszeniodawca może edytować treść Ogłoszenia przez cały okres jego widoczności w Serwisie Internetowym, korzystając z odpowiednich opcji dostępnych w ustawieniach Konta.
 12. Usługodawca nie gwarantuje Ogłoszeniodawcom zainteresowania ich Ogłoszeniami. Usługodawca nie czyni żadnych wyraźnych ani dorozumianych zapewnień, że Serwis Internetowy okaże się przydatny w znalezieniu osób zainteresowanych przedmiotem Ogłoszenia.

6. OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Serwis Internetowy może przewidywać odpłatny dostęp do niektórych Usług Elektronicznych. Warunki płatności przewidziane w niniejszym punkcie 6. Regulaminu obejmują w szczególności usługi wykonywane dla Usługobiorcy niezwłocznie po ich zakupieniu (np. publikacja Ogłoszenia), jak również wszelkie usługi czasowe (np. promocja Ogłoszenia przez czas określony).
 2. Korzystanie z odpłatnych Usług Elektronicznych jest dobrowolne. Usługobiorca zawsze samodzielnie podejmuje decyzję o skorzystaniu z funkcjonalności, za dostęp do których została przewidziana opłata. W zależności od wybranej Usługi Elektronicznej do jej zakupu niezbędne może być posiadanie Konta, o czym Usługobiorca informowany jest na stronie Serwisu.
 3. Szczegółowe informacje o odpłatnych Usługach Elektronicznych, w tym ich ceny, opis lub czas trwania, podane są w Cenniku dostępnym na stronie Serwisu Internetowego. Jakiekolwiek zmiany Cennika nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców, w szczególności zmiany te nie będą wpływać na już zakupione, realizowane lub wykonane usługi.
 4. Cena lub wynagrodzenie za odpłatne Usługi Elektroniczne uwidoczniona na stronie Serwisu Internetowego, w tym w Cenniku, podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie lub wynagrodzeniu wraz z podatkami oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Usługobiorca jest informowany na stronach Serwisu Internetowego, w tym także w chwili wyrażenia przez Usługobiorcę woli zakupienia danej usługi.
 5. Odpłatne Usługi Elektryczne świadczone są na zasadzie przedpłaty, to jest usługi zostają wykonane lub aktywowane dla Usługobiorcy niezwłocznie po dokonaniu płatności, nie później niż w ciągu 3 Dni Roboczych od chwili uznania rachunku bankowego lub rozliczeniowego Usługodawcy.
 6. Usługodawca udostępnia Usługobiorcom płatności elektroniczne lub kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl. Obsługą płatności zajmuje się spółka PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935 przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy: 5 476 300,00 zł w całości opłacony; NIP 7792369887, REGON 301345068.
 7. Po przekierowaniu do bramki płatności Usługobiorca powinien podać dane wymagane do celów rozliczeniowych oraz niezwłocznie dokonać zapłaty za wybraną usługę. W przeciwnym razie sesja płatności może wygasnąć i transakcja nie dojdzie do skutku, a usługa nie zostanie aktywowana. Usługobiorca może wtedy powtórzyć zakup w taki sam sposób jak za pierwszym razem.
 8. Odpłatne Usługi Elektroniczne nie odnawiają się automatycznie. Po wykorzystaniu usługi lub upływie okresu, na jaki została aktywowana, Usługobiorca może ponowić jej zakup ręcznie, dokonując płatności w taki sam sposób jak za pierwszym razem.
 9. Usunięcie Ogłoszenia lub jakakolwiek inna rezygnacja z odpłatnych Usług Elektronicznych po ich aktywowaniu nie uprawnia Usługobiorcy do otrzymania zwrotu dokonanej płatności, z zastrzeżeniem, że nie wyłącza ani nie ogranicza to jakichkolwiek uprawnień ustawowych Usługobiorców będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na Prawach Konsumenta, szczególnie w zakresie prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub reklamacji nienależycie spełnionego świadczenia.
 10. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Usługobiorcy treści zawieranej umowy o odpłatne świadczenie Usług Elektronicznych w Serwisie Internetowym następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Zumzum.pl, (2) przesłanie Usługobiorcy wiadomości e-mail z potwierdzeniem zakupu po zrealizowaniu płatności oraz (3) odnotowanie płatności na Koncie Usługobiorcy.

7. WARUNKI KORZYSTANIA Z POZOSTAŁYCH USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługa Elektroniczna Formularz Kontaktowy – korzystanie z Formularza Kontaktowego możliwe jest po przejściu do zakładki „Kontakt” widocznej na stronie Serwisu Internetowego i wymaga dokonania dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnienia Formularza Kontaktowego danymi wskazanymi jako obowiązkowe i (2) kliknięcia na stronie Serwisu Internetowego po wypełnieniu Formularza Kontaktowego pola „Wyślij”. W Formularzu Kontaktowym niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę co najmniej treści wiadomości kierowanej do Usługodawcy oraz następujących danych dotyczących Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej, dzięki którym Usługodawca będzie mógł udzielić odpowiedzi.
 2. Usługa Elektroniczna Formularz Kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą wysłania wiadomości za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania wysyłania wiadomości za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
 3. Usługa Elektroniczna Wyślij Zapytanie – korzystanie z Wyślij Zapytanie jest możliwe po przejściu do strony dowolnego Ogłoszenia zamieszczonego w Serwisie Internetowym. Przesłanie zapytania za pomocą usługi Wyślij Zapytanie wymaga dokonania dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnienia interaktywnego formularza danymi wskazanymi jako obowiązkowe i (2) kliknięcia na stronie Serwisu Internetowego po wypełnieniu formularza pola „Wyślij zapytanie”. W formularzu niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę co najmniej treści zapytania kierowanego do Ogłoszeniodawcy oraz następujących danych dotyczących Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej, na który może zostać przesłana odpowiedź Ogłoszeniodawcy.
 4. Usługa Elektroniczna Wyślij Zapytanie świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zapytania za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania zapytania za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
 5. Usługa Elektroniczna Wyszukiwarka – korzystanie z Wyszukiwarki możliwe jest na stronie głównej Serwisu Internetowego lub po przejściu do Tablicy Ogłoszeń. W zależności od wyboru Usługobiorcy, Wyszukiwarka umożliwia wyszukiwanie w trybie prostym (wpisanie wyszukiwanej frazy i zatwierdzenie polem akcji) lub zaawansowanym (skorzystanie z dodatkowych kategorii, filtrów i opcji sortowania wyników wyszukiwania). Po skorzystaniu z Wyszukiwarki Usługobiorcy przedstawione zostają wyniki wyszukiwania, obejmujące listę Ogłoszeń dostępnych na Tablicy Ogłoszeń Serwisie Internetowym, które odpowiadają wpisanej frazie i wybranej kategorii wyszukiwania.
 6. Skorzystanie z Wyszukiwarki ma zawsze charakter nieodpłatny, jednorazowy i ulega zakończeniu po skorzystaniu z niej przez Usługobiorcę albo z chwilą wcześniejszego opuszczenia strony Serwisu Internetowego.

8. PROCEDURA ZGŁASZANIA I REAGOWANIA NA NARUSZENIA

 1. Usługodawca zapewnia, aby każda osoba, która uznaje określone treści Usługobiorców zamieszczone w Zumzum.pl, w tym Ogłoszenia, za bezprawne lub w inny sposób niezgodne z warunkami niniejszego Regulaminu, miała możliwość łatwego zgłoszenia swoich podejrzeń Usługodawcy. Zgłoszenia można dokonać w szczególności w formie elektronicznej, na przykład za pośrednictwem wiadomości przesłanej na adres e-mail: biuro@zumzum.pl lub korzystając z opcji zgłoszenia naruszenia zlokalizowanej na Tablicy Ogłoszeń w pobliżu każdego Ogłoszenia.
 2. Usługodawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie zgłoszenia i przystępuje do jego weryfikacji, a w razie uznania go za zasadne, podejmuje odpowiednie kroki w celu usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do danej treści, która była przedmiotem zgłoszenia. Po podjęciu decyzji o tym, czy podjąć działania w odpowiedzi na dane zgłoszenie, czy takich działań nie podejmować, Usługodawca niezwłocznie poinformuje osobę zgłaszającą określone treści, o ile dysponuje w tym celu jej danymi kontaktowymi.
 3. Zgłoszenie powinno być wystarczająco precyzyjne i odpowiednio uzasadnione, aby umożliwiać Usługodawcy podjęcie z należytą starannością świadomej decyzji w odniesieniu do treści, których dotyczy zgłoszenie, w szczególności w odniesieniu do tego, czy treści te należy uznać za bezprawne oraz czy należy je usunąć lub uniemożliwić dostęp do nich w Serwisie. W tym celu zaleca się podanie w opisie zgłoszenia wszystkich następujących elementów: (1) wystarczająco uzasadnionego wyjaśnienia powodów, dla których zgłaszający zarzuca, że dane treści (np. przedmiot Ogłoszenia) są bezprawne; (2) jasnego określenia dokładnej lokalizacji treści, której dotyczy dane zgłoszenie (np. link do Ogłoszenia); (3) imienia i nazwiska lub nazwy oraz adresu poczty elektronicznej zgłaszającego oraz (4) oświadczenia zgłaszającego, że działa w dobrej wierze i przekonaniu, iż informacje i zarzuty zawarte w jego zgłoszeniu są prawidłowe i kompletne – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie zgłoszenia. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność zgłoszeń złożonych z pominięciem zalecanego opisu zgłoszenia.
 4. W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez zgłaszającego w trakcie rozpatrywania jego zgłoszenia zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Usługodawcy.
 5. Do zgłoszenia mogą zostać załączone przez zgłaszające także informacje dodatkowe lub dowody (np. zdjęcia, zrzuty ekranu, dokumenty) związane z przedmiotem zgłoszenia. Usługodawca może także zwrócić się do zgłaszającego z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów, jeżeli jest to niezbędne dla stwierdzenia bezprawności zgłoszonej treści lub innej niezgodności z niniejszym Regulaminem.
 6. W przypadku gdy Usługodawca zdecyduje się, ze względu na to, że zamieszczone przez Usługobiorcę treści stanowią treści bezprawne lub są w inny sposób niezgodne z warunkami niniejszego Regulaminu, usunąć treści zamieszczone przez tego Usługobiorcę lub uniemożliwić dostęp do nich, lub w inny sposób ograniczyć ich widoczność, na przykład po otrzymaniu zgłoszenia lub działając z własnej inicjatywy, Usługodawca w sposób jasny i łatwo zrozumiały poinformuje tego Usługobiorcę o swojej decyzji, powodach jej podjęcia oraz dostępnych możliwościach odwołania się od tej decyzji.
 7. Usługodawca może w niektórych przypadkach uzyskać, na przykład w drodze zgłoszenia przez stronę zgłaszającą zgodnie z punktem 8.1 – 8.3 Regulaminu, za pomocą własnych podejmowanych dobrowolnie środków weryfikacji lub moderacji treści Serwisu, informacje dotyczące określonej działalności Usługobiorcy, takiej jak przekazywanie niektórych rodzajów bezprawnych treści, które racjonalnie mogą uzasadniać podejrzenie, że Usługobiorca mógł popełnić, może właśnie popełniać lub może popełnić przestępstwo zagrażające życiu lub bezpieczeństwu osoby lub osób. W takich przypadkach Usługodawca niezwłocznie poinformuje właściwe organy ścigania o takim podejrzeniu oraz przekaże im wszystkie dostępne mu informacje na ten temat.
 8. Wszelkie uwagi, odwołania lub zastrzeżenia dotyczące decyzji lub innych działań podjętych przez Usługodawcę na podstawie otrzymanego zgłoszenia mogą być zgłaszane w trybie analogicznym do procedury reklamacyjnej wskazanej w punkcie 10. Regulaminu.
 9. Bez uszczerbku dla działań wskazanych w niniejszym punkcie 8. Regulaminu, w przypadku stwierdzenia bezprawności lub innej niezgodności z warunkami niniejszego Regulaminu treści zamieszczonych przez danego Usługobiorcę w Serwisie, Usługodawca niezależnie od innych prawem przewidzianych środków zastrzega sobie prawo usunięcia tego typu treści z Serwisu Internetowego.
 10. W przypadku skierowania jakichkolwiek roszczeń przeciwko Usługodawcy, których podstawę będzie stanowiła bezprawność treści, przedmiotu lub opisu Ogłoszenia bądź związanej z Ogłoszeniem działalności zamieszczającego go Ogłoszeniodawcy, ze strony osób i podmiotów trzecich, w tym organów administracji publicznej, w szczególności z tytułu naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa, Ogłoszeniodawca zobowiązany będzie – w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez przepisy obowiązującego prawa – do zwolnienia Usługodawcy z odpowiedzialności za dokonane przez siebie naruszenia, zaspokojenia roszczeń ww. osób i podmiotów trzecich oraz kar lub innych kosztów nałożonych przez właściwe organy na Usługodawcę oraz do zwolnienia Usługodawcy z obowiązku świadczenia z tego tytułu oraz naprawienia na zasadach ogólnych szkody poniesionej przez Usługodawcę za dokonane przez tego Ogłoszeniodawcę naruszenia.

9. KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest Formularz Kontaktowy oraz poczta elektroniczna (e-mail: biuro@zumzum.pl), za pośrednictwem których można wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania z Zumzum.pl. Usługobiorcy mogą kontaktować się z Usługodawcą także na inne dopuszczalne prawem sposoby, korzystając z danych kontaktowych wskazanych na wstępie Regulaminu.

10. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Niniejszy punkt 10. Regulaminu określa procedurę rozpatrywania reklamacji wspólną dla wszystkich reklamacji składanych do Usługodawcy, w szczególności reklamacji dotyczących Usług Elektronicznych i innych usług dodatkowych oraz pozostałych reklamacji związanych z działaniem Usługodawcy lub Serwisu Internetowego.
 2. Poniżej wskazane są dodatkowe informacje dotyczące przewidzianej przez prawo odpowiedzialności Usługodawcy:
  1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy wobec Usługobiorcy za działanie Serwisu Internetowego i jego Usług Elektronicznych, określone są przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym, z uwzględnieniem postanowień niniejszego Regulaminu, w tym punktu 13. Regulaminu zawierającego ograniczenia odpowiedzialności względem Usługobiorców niebędących Konsumentami.
  2. W przypadku reklamacji obejmującej treści cyfrowe lub usługi cyfrowe nabywane przez Usługobiorcę będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta, zastosowanie mają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43h – 43q Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta w razie braku zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z zawartą umową.
 3. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego, w tym jego Usług Elektronicznych, można złożyć bezpośrednio do Usługodawcy, na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: biuro@zumzum.pl lub pisemnie na adres: ul. Wał Miedzeszyński 115, 04-987 Warszawa
 4. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji:
  1. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;
  2. oczekiwań Usługobiorcy; oraz
  3. danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 5. W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Usługodawcy.
 6. Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody (np. zdjęcia, dokumenty lub zrzuty ekranu) związane z przedmiotem reklamacji. Usługodawca może także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów (np. zdjęcia), jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 7. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

11. USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem umów wskazanych w pkt. 11.4 oraz kosztów określonych w pkt. 11.5 Regulaminu.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy, której przedmiotem są usługi Zumzum.pl (w tym Usługi Elektroniczne), rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 3. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@zumzum.pl lub pisemnie na adres: ul. Wał Miedzeszyński 115, 04-987 Warszawa.
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług (np. dodawanie lub promocja Ogłoszenia), za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
  2. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Usługodawca przekazał Konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o Prawach Konsumenta.
 5. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, do której nie stosuje się żadnego z wyłączeń wskazanych w punkcie 11.4 wyżej, zastosowanie mają poniższe skutki i koszty związane z wykonaniem prawa odstąpienia od umowy przez Konsumenta:
  1. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, z zastrzeżeniem kosztów wskazanych w ppkt. b) niżej. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  2. W przypadku usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
  3. W przypadku odstąpienia od umowy, której przedmiotem są treści cyfrowe lub usługi cyfrowe – Usługodawca od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej – dostarczonych przez Usługodawcę, z wyjątkiem treści, które:
   1. są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy;
   2. dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Usługodawcę;
   3. zostały połączone przez Usługodawcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków;
   4. zostały wytworzone przez Konsumenta wspólnie z innymi Konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać. Z wyjątkiem przypadków, o których mowa wyżej w pkt (1)–(3), Usługodawca na żądanie Konsumenta udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Usługodawcę. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca może uniemożliwić Konsumentowi dalsze korzystanie z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, w szczególności przez uniemożliwienie Konsumentowi dostępu do treści cyfrowych lub usługi cyfrowej z poziomu Konta, co nie ma wpływu na uprawnienia Konsumenta, o których mowa w zdaniu poprzednim. Konsument ma prawo odzyskać treści cyfrowe od Usługodawcy nieodpłatnie, bez przeszkód ze strony Usługodawcy, w rozsądnym terminie i powszechnie używanym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego.
  4. W przypadku odstąpienia od umowy, której przedmiotem są treści cyfrowe lub usługi cyfrowe dostarczane przez Usługodawcę, Konsument jest zobowiązany zaprzestać korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.
 6. Zawarte w niniejszym punkcie 11. Regulaminu postanowienia dotyczące Konsumenta stosuje się również do umów zawartych z Usługobiorcą będącym Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta.

12. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Metody rozwiązywania sporów bez udziału sądu to między innymi (1) umożliwienie zbliżenia stanowisk stron, np. poprzez mediację; (2) zaproponowanie rozwiązania sporu, np. poprzez koncyliację oraz (3) rozstrzygnięcie sporu i narzucenie stronom jego rozwiązania, np. w ramach arbitrażu (sąd polubowny). Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zasady dostępu do tych procedur oraz przyjazna wyszukiwarka podmiotów zajmujących się polubownym rozwiązywaniem sporów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://polubowne.uokik.gov.pl/.
 2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy, którego zadaniem jest między innymi udzielanie Konsumentom informacji w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Z punktem Konsument może się skontaktować: (1) telefonicznie – dzwoniąc pod numer 22 55 60 332 lub 22 55 60 333; (2) za pomocą poczty elektronicznej – przesyłając wiadomość na adres: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub (3) pisemnie lub osobiście – w Centrali Urzędu przy placu Powstańców Warszawy 1 w Warszawie (00-030).
 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego; (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej; lub (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w dni robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla Konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://polubowne.uokik.gov.pl/platforma-odr,161,pl.html).

13. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Niniejszy punkt 13. Regulaminu i wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Usługobiorców niebędących Konsumentami. Ponadto niniejszy punkt Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte nie są skierowane i tym samym nie wiążą Usługobiorców będących Przedsiębiorcami na Prawach Konsumenta, chyba że zastosowanie do tych osób postanowień zawartych w tym punkcie Regulaminu nie jest niedozwolone.
 2. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej z Usługobiorcą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Usługobiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
 3. Rezygnacja Usługobiorcy z jakichkolwiek odpłatnych usług po ich zakupie nie uprawnia go do otrzymania zwrotu płatności za niewykorzystany czas ich trwania ani nie zwalnia z obowiązku zapłaty za rozpoczęte świadczenia, niezależnie od przyczyny takiej rezygnacji.
 4. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości uiszczonych za okres ostatniego roku opłat za korzystanie z Serwisu Internetowego, a w każdym razie nie więcej niż do kwoty 500,00 (pięciuset) zł. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Usługobiorcę w stosunku do Usługodawcy, w tym także w przypadku niekorzystania z żadnej Usługi Elektronicznej lub niezwiązanych z Usługami Elektronicznymi. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody, przewidywalne w momencie zawarcia umowy o korzystanie z usług Zumzum.pl, z wyłączeniem utraconych korzyści.
 5. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania zdarzenia o charakterze siły wyższej (np. niezapowiedziane przerwy w dostawie prądu lub dostępie do Internetu, włamania hackerskie, katastrofy naturalne, powodzie, pożary, trzęsienia ziemi, epidemie, rozruchy, zamieszki i wojny, akty władzy wykonawczej i ustawodawczej) lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy.
 6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

14. PRZERWY I AWARIE TECHNICZNE

 1. Usługodawca dokłada należytych starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu Internetowego. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Serwisu Internetowego oraz jego Usług Elektronicznych, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Usługodawcy (np. ataki DDOS – distributed denial of service), możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Zumzum.pl. Usługodawca podejmie w takim wypadku wszelkie pozostające w jego możliwościach i uzasadnione działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.
 2. Usługodawca informuje niezwłocznie Usługobiorców o wszelkich błędach oraz awariach technicznych, o których w mowa powyżej oraz przewidywanym terminie ich usunięcia.
 3. Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Usługodawca podejmuje działania mające na celu rozwój Serwisu oraz jego zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.
 4. Usługodawca planuje przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Usługobiorców, w szczególności aby planowane były na pory o zmniejszonym natężeniu ruchu w Serwisie (np. godziny nocne) i jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Usługodawcę. Usługodawca informuje Usługobiorców o planowanych przerwach technicznych z odpowiednim wyprzedzeniem, podając także przewidywaną długość trwania planowanej przerwy.
 5. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorców odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikających z wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych, o których mowa w niniejszym punkcie 14. Regulaminu. Niniejszy punkt Regulaminu nie ma na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek ustawowych uprawnień Usługobiorcy będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta, szczególnie w zakresie odpowiedzialności Usługodawcy za nienależyte spełnienie świadczenia.

15. PRAWA AUTORSKIE DO ZUMZUM.PL ORAZ TREŚCI USŁUGOBIORCÓW

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są one ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia.
 2. Serwis Internetowy należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie prawnoautorskiej. Usługobiorca nie ma prawa kopiować Serwisu Internetowego za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Usługobiorca zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Serwisu Internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.
 3. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Usługobiorca zamieszczający w Zumzum.pl jakiekolwiek treści stanowiące utwory w rozumieniu przepisów Prawa Autorskiego obowiązany jest zapewnić, że posiada autorskie prawa majątkowe lub inne wymagane prawem zezwolenia w zakresie pozwalającym na rozpowszechnianie tych utworów w ramach Zumzum.pl. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami przeciwko Usługodawcy w związku z naruszeniem jej praw na skutek zamieszczenia określonych treści przez Usługobiorcę w Serwisie Internetowym, Usługobiorca obowiązany jest współpracować z Usługodawcą w celu wyjaśnienia sytuacji oraz w razie potrzeby zwolnić Usługodawcę od wszelkich roszczeń i odpowiedzialności za dokonane przez Usługobiorcę naruszenia.
 5. Z chwilą zamieszczenia przez Usługobiorcę w Zumzum.pl treści, do których prawa autorskie lub inne wymagane prawem zezwolenia przysługują temu Usługobiorcy, udzielona zostaje Usługodawcy nieodpłatna, niewyłączna, zbywalna i przenoszalna licencja na korzystanie z otrzymanych treści (w tym prawo do ich sublicencjonowania w zakresie wymienionych pól eksploatacji), obejmująca prawo do korzystania z autorskich praw majątkowych, bez ograniczeń co do terytorium i czasu (nie krócej jednak niż przez czas trwania umowy o korzystanie z Konta Usługobiorcy), na następujących polach eksploatacji: (1) trwałego lub czasowego rozpowszechniania, wyświetlania, odtwarzania oraz przechowywania tych treści techniką cyfrową, w tym za pośrednictwem komputera, urządzeń mobilnych oraz sieci Internet, dla celów prawidłowego świadczenia Usług Elektronicznych na rzecz wszystkich Usługobiorców Zumzum.pl oraz możliwości prowadzenia promocji i reklamy Zumzum.pl za pośrednictwem kont i profili w mediach społecznościowych; (2) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia tych treści w całości lub w części, techniką cyfrową, w zakresie, w którym dla rozpowszechniania, wyświetlania, odtwarzania oraz ich przechowywania w wyżej przewidzianych celach niezbędne jest ich zwielokrotnienie; (3) publicznego udostępniania za pośrednictwem strony Zumzum.pl oraz w mediach społecznościowych Usługodawcy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
 6. Licencja, o której mowa w pkt. 15.5 wyżej, obejmuje zezwolenie Usługobiorcy na wykorzystanie zamieszczanych przez niego treści przez Usługodawcę bez wskazywania autorstwa (imienia i nazwiska, nazwy itp.) Usługobiorcy. Usługobiorca wyraża również zgodę na dokonywanie przez Usługodawcę opracowań tych treści bez ich uzgadniania z Usługobiorcą oraz dalsze wykorzystanie tych opracowań w zakresie przewidzianym w pkt. 15.5 Regulaminu.

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Zumzum.pl zawierane są w języku polskim i zgodnie z prawem polskim.
 2. Zmiany Regulaminu:
  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; podlegania obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu; zmiany zakresu lub formy świadczonych Usług Elektronicznych; dodania lub usunięcia Usług Elektronicznych; zmiany Cennika; konieczności przeciwdziałania nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Serwisu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych i Usługobiorców przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa; poprawy jakości obsługi Usługobiorców; zmiany danych Usługodawcy – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
  2. Okres powiadomienia o proponowanych zmianach przed ich wprowadzeniem wynosi co najmniej 15 dni od dnia powiadomienia, z zastrzeżeniem pkt. 16.2 lit. d) i e) Regulaminu. Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę z Usługodawcą przed upływem okresu powiadomienia. Rozwiązanie takie staje się skuteczne w terminie 15 dni od dnia otrzymania powiadomienia.
  3. W przypadku zawarcia umowy o charakterze ciągłym (np. umowa o korzystanie z Konta), zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli został prawidłowo powiadomiony o zmianach, zgodnie z okresem powiadomienia przed ich wprowadzeniem i nie rozwiązał w tym okresie umowy. Dodatkowo w dowolnym momencie po otrzymaniu powiadomienia o zmianach, Usługobiorca może zaakceptować wprowadzane zmiany i tym samym zrezygnować z dalszego trwania okresu powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta ma prawo odstąpienia od umowy.
  4. W przypadku zawarcia umowy o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorcy przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już wykonane i realizowane umowy.
  5. Usługodawca może wprowadzić zmiany Regulaminu bez zachowania 15-dniowego okresu powiadomienia, o którym mowa w pkt. 16.2 Regulaminu, w przypadku gdy Usługodawca:
   1. podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia mu dotrzymanie 15-dniowego okresu powiadomienia;
   2. musi w drodze wyjątku zmienić swój Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Serwisu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych i Usługobiorców przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa.
  6. W przypadkach, o których mowa pkt. 16.2 lit. e) Regulaminu, wprowadzenie zmian następuje ze skutkiem natychmiastowym, chyba że możliwe lub konieczne jest zastosowanie dłuższego terminu wprowadzenia zmian, o czym każdorazowo powiadamia Usługodawca.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.); Prawa Autorskiego; Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt.

Zapraszamy do współpracy

Zespół Zumzum.pl

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Czytaj więcej Polityka prywatności Informację cookies strony internetowej zapewnia zumzum.pl